Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť V.J.K. Gumkáčí s.r.o., IČO: 44 21 2844, so sídlom: Karadžičova 47, 811 07 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Karadžičova 47, 811 07 Bratislava

email: vjk@vjk.sk

telefón: +421 2 5557 4316

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a rozsah spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Rozsah spracúvaných osobných údajov minimalizuje tak, aby postačovali na kvalitné splnenie očakávaných služieb.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy:
 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ
 • Kontaktné údaje: váš e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch, ktoré ste si zakúpili, informácie o využívaní nášho eshopu, newsletra a podobne
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu v elektronickej alebo písomnej podobe
 • Transakčné údaje, predovšetkým údaje o vašich platbách a platobných metódach

 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • pri riadnom splnení všetkých zákonných povinností spracúvame vaše osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, vybavovania reklamácií a sťažností a v niektorých prípadoch aj na účely vedenia súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
 • Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.
 1.  strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. V prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme spracúvať vaše osobné údaje o dobu, ktorú nám ukladá zákon, v prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť táto lehota 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 24 mesiacov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia sú osoby
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, najmä kuriérske a prepravné spoločnosti (najmä Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka: 21503/S, Slovenská pošta a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.: 803/S, Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105158/B)  
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby a účtovníctvo.
 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 604 220, tel.č.: +421 2 3231 3220, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program, šifrovanie a zálohy.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2019.

Kontakt

V.J.K. Gumkáči s.r.o.

Karadžičova 47, 811 07 Bratislava

02 / 55 574 316    |    +421 903 266 076

vjk@vjk.sk

 

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 1325/32, 821 05

821 05 Bratislava - Ružinov
tel. č.: 02/582 722 03
e-mail: helena.molekova@soi.sk